کتاب جدید سفرنامه منصور ضابطیان با موضوع سفر به مراکش منتشر شد

خرید کتاب از طریق سایت اینترنتی بامیلو http://bamilo.com/
 و کتابفروشی های معتبر .