| Share to ... |
 
آچاریا س. ن. گویانکاـ اسـتاد بزرگ مراقبه ویپـاساناـ این مراقبه را از سیاجی او باکین آموخت.سیاجی او باکین از سلسـله استـادان بزرگ برمه‌ای بود که برای هزاران سال ویپاسـانا را به شکل اصیل آن حفظ کردند و امروز این تکنیک مراقبه با تلاش‌های گویانکاجی در بسیاری از نقاط جهان گسـترش یافته است. دارما واژه‌ای سانسكریت است كه در زبان پالی، دامّا(Dhamma) تلفظ می‎شود و معنای اصلی آن، «قانـون طبیـعت‎» و یا «حقیـقت‎» است‎. متأسفانه امروزه در هنــد این كلمه معنای اصلی خود را از دسـت داده و به اشتباه مفهـوم «فرقه‎» و «فرقه‎گرایی‎» یافته است. گویانكاجی با توجه به این موضوع در این کتاب توضیح می‎دهد كه مراقبه ویپاسـانا به انسان می‎آموزد تا بتواند در زندگی از «دارمای پاك‎» بهره‎مـند شود و زندگی‌اش از صـلح و تعـادل و خیـرخواهی برای همه موجودات لبریز گردد.

جریان بخشنده دارما (اتمام چاپ) |
* نام
* ایمیل
وب سايت
| ^ Page Up | Share to ... |
GraphicDesigner | MasoudMorgan
© Mosallas 2011. All rights reserved. Created by : Hiberd.com