| Share to ... |
 
كتاب حاضر شامل مجمـوعه مقالاتی است كه با هدف بررسـی و پژوهـش دربـارهكاربـرد مراقـبه ویپاسـانا در زنـدگی به عنوان روشی برای بهبـود سلامت جسـمی و روانی و همچنـین بررسی دقیق  استفاده  از آن به عنوان وســیله بازپروری افرادی كه مواد مخـدر یا الكل مصرف می‌كنند و یا به آن معتادند نگاشته شده است. ویپاسـانا كه به معنای بصـیرت است روشی عملی برای  بررسی خویشـتن   است كه پاكی كامل ذهـن و بالاترین شـادی حاصل ازرهـایی كامل را به بار می‌آورد. مراقبـه ویپاسـانا می‌تواند انسان را نـه تنـها از اعتیـاد، بلكه از قوی‌ترین و عمیق‌ترین واكنش‌های ذهنی شرطی شده كه علت اصلی رنج و بدبخـتی می‌باشـند، رهــــــایی بخشد.
ویپاسانا، اعتیاد و سلامتی ( اتمام چاپ) |
* نام
* ایمیل
وب سايت
| ^ Page Up | Share to ... |
GraphicDesigner | MasoudMorgan
© Mosallas 2011. All rights reserved. Created by : Hiberd.com