| Share to ... |
 
س. ن. گویانكا همواره می‌گوید: رهـایی  با تمـرین به دست می‌آیـد، نـه  با بحـث و حـرف. یك دوره  مراقبـه ویپاسـانا فرصتی است تا گام‌های واقعی به سوی رهایی برداشته شود. در چنین دوره‌ای شركت‌كننده  چگونگی آزاد شدن ذهن از تنش‌ها، تعصبات و پیش‌داوری‌هایی را كه به جریان روزمـره زندگی آسیب می‌رساند،فرا می‌گیرد و همچنـین می‌آموزد كه چگونه در هر لحظه آرام، فعال و شاد زندگی كندو به سوی والاترین هدفی كه بشر می‌تواند آرزویش را داشته باشد، یعنی پـاكی ذهـن، رهـایی از تمام درد و رنج‌ها و روشـن‌بیـنی كامل گــام بـردارد.
ویپاسانا، خلاصه درس ها ( اتمام چاپ) |
* نام
* ایمیل
وب سايت
| ^ Page Up | Share to ... |
GraphicDesigner | MasoudMorgan
© Mosallas 2011. All rights reserved. Created by : Hiberd.com