| Share to ... |
 
امروزه با وجود زندگی پر مشغلـه و پر استرس، اكثر ما خستگی را تجربه می‌كنیم. عموماً این خستگی با كمی استراحت و بعد از یك شب خواب كافی بر طرف می‌شود. اما برای بعضی از مردم خستگی به صورتی مزمن و رفع نشـدنی در می‌آید و به شـدت بر زندگی و عملكرد روزانه‌شان تأثـیر می‌گـذارد. با مطالعـه این كتاب انواع مختـلف خسـتگی و علائم آن‌ها را می‌شـناسید و روش‌های مقابله و رفع خستگی را خواهیـد آموخت. با فراگیری این اطلاعات و اجرای دسـتور العمـل‌ها مطمئن باشـید كه از این ریسـمان ناتوان كننـده رها شده و زندگی آســـوده‌تر و آرام‌تری را تجــربه  می کنید.

خرید کتاب از طریق لینک زیر:

خستگی و راه‌های غلبه بر آن | چاپ: اول، زمستان 1388 | قیمت: 80000 ریال |
* نام
* ایمیل
وب سايت
| ^ Page Up | Share to ... |
GraphicDesigner | MasoudMorgan
© Mosallas 2011. All rights reserved. Created by : Hiberd.com