| Share to ... |
 
آیا می‌خواهیـد از نظریـه  مربوط به مدیـریت استرس آگاه شوید؟ آیا می‌خواهیـد منابع استرس را در زندگی خود شـناسایی كنیـد؟ آیا می‌خواهیـد برنامه‌ای برای مهار استرس های خود بریزید؟ این كتاب، شـما را قدم به قدم برای بر خورد با استـرس آماده می‌سازد تا از سلامتی، آرامـش و زندگی لذت بخش تری برخوردار شوید. پرسش نامه های ارزیابی سطح استرس به شما این امكان را می دهد تا علائم و نشـانه های اسـترس را در خود شناسایی كنید. با خواندن این كتاب با راهكارهایی آشـنا می‌شویدكه تعادل را به زندگی  شـما می‌آورد.
رهایی از استرس (اتمام چاپ) | چاپ: اول، زمستان 1388 |
* نام
* ایمیل
وب سايت
| ^ Page Up | Share to ... |
GraphicDesigner | MasoudMorgan
© Mosallas 2011. All rights reserved. Created by : Hiberd.com