| Share to ... |
 

این کتاب مجموعه‌ای است از شاخه‌های گوناگون "یک" علم: فلسـفه، عرفـان، فیزیک، بیولـوژی و پزشکی. به زبان ساده نوشـته شده است و برای اولین بار در دنیا نظریه نوینی را به نام نظریهشعــور ارائه می‌کند که بیولـوژی و فیزیک مدرن را به هم پیـوند می‌زند.انسانی را تعریف می‌کند  که شیخ روز روشن با چراغ در جستجویش بود. به انسانی می‌پردازد که شیخ حتی در تاریکی هم او را می‌دید، ولی انسانش نمی‌دانست. تعریفی جدیـد و بنیادی از سلامتی، بیماری و مداوا ارائه می‌کند که می‌رود تا ستون‌های مداوای قرن 21 را پایه‌ریزی کند.  به دنبال یافتن تعریفی درست برای "زندگی" و "واقعیت" است!به توجیه و تشریح علت بیماری های اتوایمیون، ایدز، ایدیوپاتیک و ... می‌پردازد.از آب حیات می‌گوید؛  آبی که هر چیز می‌تواند باشد مگر آب.  از پندارها می گوید و این که انسان اندیشه است و  اندیشه انسان وسرانجام، از بازیابی انسان گمشده شیخ  یا دنیایی دیگر و از نو آدمی!


خرید کتاب از طریق لینک زیر:

یک | نویسنده : دکتر مسعود ناصری | طراح گرافیک: امید نعم الحبیب | چاپ: شانزدهم، پاییز 1396 | قیمت: 270000 ریال |
* نام
* ایمیل
وب سايت
| ^ Page Up | Share to ... |
GraphicDesigner | MasoudMorgan
© Mosallas 2011. All rights reserved. Created by : Hiberd.com