| Share to ... |
 

خواندنی‌های کتاب صفـر: سفر در زمان و مفهـوم آن. موجودات با ابعاد بالاتر و برداشت آنها از ما. چگونه یک اثر هنـری شاهـــکار  و  یا یک نـفر نابـــغه می‌شود. واقعیـت‌هایی که توهم فرض می‌شوند و توهم‌هایی که واقعیت دارند. پیدایش جهان و چگونگی شکل‌گیری ساختار پیچـیده و نظم شگفت‌آور آن. کتاب «یک» دنیای شعور را معرفی می‌کند و کتاب« صفر» بر روی دنیای مکمل دنیای شعور،یعنی دنیای اجسام مادی تمرکز دارد.صفر | نویسنده : دکتر مسعود ناصری | طراح گرافیک: امید نعم الحبیب | چاپ: چاپ چهاردهم - زمستان 1395 | قیمت: 200000 ریال |
* نام
* ایمیل
وب سايت
| ^ Page Up | Share to ... |
GraphicDesigner | MasoudMorgan
© Mosallas 2011. All rights reserved. Created by : Hiberd.com